Adatkezelési és adományozási tájékoztató

            a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány adománygyűjtő tevékenysége kapcsán

 

A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány tevékenysége keretében adományokat gyűjt saját maga, illetve más civil szervezetek javára, abból a célból, hogy ferencvárosi kötődésű projektek támogatására ösztönözzön magánszemélyeket és cégeket, melynek során szükségszerűen sor kerül az adományozók személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés során alapítványunk mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)  20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a swimathon.hu weboldal-használóval , a továbbiakban: adományozóval), az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

E közlés megtétele előtt, annak könnyebb megértéséhez az alábbi fogalom meghatározások nyújthatnak segítséget (Info tv. 3.§):

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Ezúton tájékoztatjuk adományozóinkat, hogy az adományozók alábbi személyes adatainak alapítványunk által történő kezelése kötelező:

név, cég esetében cégnév és adószám

(utalás esetén) bankszámlaszám

Ezúton tájékoztatjuk adományozóinkat, hogy az adományozók alábbi személyes adatainak alapítványunk által történő kezelése hozzájáruláson alapul:

– emailcím, lakcím, telefonszám, cég esetében beosztás

Ugyancsak a hivatkozott jogszabály értelmében az érintettet (jelen esetben a weboldal-használót, a továbbiakban: adományozót) az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  (Info tv. 20.§ (2.) bek.).

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatást teszünk közzé, azzal, hogy a vonatkozó jogszabály (Info tv.)  1- 25. § – ban találhatók a részletes jogszabályi előírások, mely elektronikusan itt érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Amennyiben Ön a Swimathon 2017 jótékonysági rendezvény keretében nyújt adományt, úgy a regisztrációs felületen az alábbi nyilatkozatok  kizárólag a swimathon.hu weboldalon való megjelenésre vonatkozik:

Hozzájárulok, hogy a nevem megjelenjen az általam támogatott úszók támogatói között.

Hozzájárulok, hogy az általam felajánlott összeg megjelenjen a nevem mellett.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://www.swimathon.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.swimathon.hu/adatvedelem

 Az adatkezelés főbb szabályai:

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

(részletes szabályok Info tv. 5-6. §)

Az adatkezelés célhoz kötöttsége
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(Info tv. 4. § (1)-(2) bekezdései)

Az adatkezelés egyéb elvei
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(Info tv. 4.§ (3)-(4) bekezdései)

Adatkezelési tájékoztatás az Adattovábbítás a Swimathon adománygűjtő kampány során (bankkártyás fizetés)

 1. 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A továbbított adatok köre az online adományozás lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
 2. Az érintettek köre: A online adományozást kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: Az online adományozás lebonyolítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online adományozás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
  „Az adományozó  elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely,  a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére örténő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a online adományozást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(részletes szabályok Info tv. 7. § (1)-(6) bekezdései)

Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben meghatározott (Info tv. 9. § (1),  19. §) esetekben tagadhatja meg.

(részletes szabályok Info tv. 14-19. § )

 

Jogorvoslat
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

(részletes szabályok Info tv. 21. § (1)-(7) bekezdések)

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(részletes szabályok Info tv. 22. § (1)-(7) bekezdések)

 

Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(részletes szabályok Info tv. 23. § (1)-(4) bekezdések)

 

Adatkezelési tájékoztatás az Adomány-felajánlás során

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: előnév, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, fizetési mód (az átutalás esetén a bankszámlaszám, ahonnan az adomány érkezik), az adomány összege, az adományozás időpontja, az adományozáskori IP cím, illetve céges adományozás esetén, a fentieken túl: cégnév, cégjegyzékszám, beosztás, adószám-
 2. Az érintettek köre: valamennyi a weboldalon keresztüli adományozó, természetes vagy jogi személy.
 3. Az adatgyűjtés célja: Az adományozás lebonyolítása a weboldalon.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. pénzügyes?

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: 1094 Budapest, Márton utca 10.
 • e-mail útján: a [email protected] e-mail címen.
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;)

Adatkezelési tájékoztatás a Cookie-k (sütik) kezelése során 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 10 évig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, esetén nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.). Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozásában. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

A honlap a Google remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a honlap azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a honlaptól.

Adatkezelési tájékoztatás a Hírlevél kapcsán (csak a Hírlevelet igénylők számára)

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév (+beosztás), e-mail cím, lakcím, telefon, kapcsolat a Ferencváros Közösségi Alapítvánnyal.
 2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a Ferencváros Közösségi Alapítvánnyal kapcsolatos híreket, információkat tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztatás a honlap kapcsolati adatkezelésével kapcsolatban

 1. A honlapon közzétett e-mail címre írt levelek szintén e-mailben érkeznek az illetékes kolléga postafiókjába.
 2. A beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 12 hónap elteltével töröljük.
 3. Amennyiben tevékenységünkkel kapcsolatban kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelési tájékoztatás a Facebook –kal kapcsolatban

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
 2. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról